Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§. 1. Postanowienia wstępne

 

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego MrYazz dostępnego pod adresem http://www.mryazz.pl

2. Operatorem Sklepu Internetowego Mr.Yazz jest firma PIXGRAF STUDIO Janina Kryńska - Jasina ul. Okrężna 60, 37-700 Przemyśl, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), e-mail: info@mryazz.pl

NIP: 7951064598 

REGON: 650215734

3. Operator Sklepu Internetowego Mr.Yazz świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

§. 2. Definicje

 

1. Sprzedawca – Operator Sklepu Internetowego Mr.Yazz, o którym mowa w §. 1. ust. 2 Regulaminu;

2. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.)

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

7. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu loginu i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie historii zamówień, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

8. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

9. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego.

 

 

 

§. 3. Rodzaje, warunki i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Mr.Yazz.

2.Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Mr.Yazz w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

5. Po dokonaniu rejestracji można składać Zamówienia, w sposób określony w §. 5.

6. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres login i hasło.

7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

8. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

c. Włączoną obsługę plików Cookies,

d. Aktywny adres e-mail

 

§. 4. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto.

2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: Imienia oraz Nazwiska, aktywnego adresu e-mail i danych adresowych (do wysyłki), loginu oraz ustawienie hasła.

 4. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

a. Firmę,

b. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz opcjonalnie REGON,

c. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

d. Imię i nazwisko osoby reprezentującej,

e. Numer telefonu.

5. Sklep może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.

6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a. zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,

b. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie, 

c. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki, aby zostać Klientem,

d. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

e. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

f. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep,

g. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Sklepu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu,

7. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8. Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

9. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

10. Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a. Cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b. Działalność Klient a jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. Otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d. Uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze zawieszenia Konta Klient a/odmowy rejestracji,

e. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g. Podane przez Klient a dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

11. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sklep zostanie przesłane na podany w Koncie Klient a adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klient a. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klient a może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

12. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sklepu ponowna rejestracji jest możliwa po uzyskaniu zgody Sklepu.

13. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

14. Termin wypowiedzenia umowy przez Sklep w przypadkach, o których mowa w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.

 

§. 5. Składanie zamówień 

 

1. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu Mr.Yazz.

 3. Wpłata na konto bankowe (lub płatność przez serwisy współpracujące ze Sklepem Mr.Yazz) należnej kwoty jest równoznaczna z akceptacją przez Klienta wszystkich warunków transakcji przedstawionych przez Sklep w e-mailu i jego przystąpieniem do umowy kupna - sprzedaży.

4. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego przez Klienta zamówienia istnieje możliwość dodatkowych kontaktów telefonicznych lub mailowych z Klientem.

5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma od Sklepu wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia

7. Należy starannie wprowadzać dane kontaktowe do formularza zamówienia. Błędne wprowadzenie danych adresowych lub błędne wybranie ilości i modelu towaru nie jest winą Sprzedawcy - Klient wykonuje to samodzielnie. Aby uniknąć problemów związanych ze złożonym błędnie zamówieniem należy uważnie wypełnić dane podczas zamawiania oraz dokonać weryfikacji maila potwierdzającego zamówienie, który każdy Klient otrzymuje na podany adres e-mail.

8. Błędne podanie adresu e-mail skutkuje nieotrzymaniem maila potwierdzającego zamówienie.

9. Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy z nie dotarciem korespondencji, bądź zauważono błędy w złożonym zamówieniu prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe/błędne wypełnienie przez Kupującego formularza kontaktowego.

11. W interesie Klienta leży podanie poprawnych danych i właściwe sprecyzowanie zamówienia.

12. Jeśli pojawiają się wątpliwości należy skontaktować się z Obsługą Sklepu i poprosić o pomoc/poradę, celem uniknięcia ewentualnych pomyłek.

 

§. 6. Termin realizacji

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, zgodnie z terminem podanym w warunkach zamówienia zgodnym ze statusem dostępności produktu.

2. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep realizacji zamówienia do chwili wysłania zamówionego towaru do Klienta (przy czym uwzględniane są tylko dni robocze).

3. Warunkiem wysłania towaru do Klienta jest podanie wszystkich niezbędnych danych. Jeśli Klient wybiera płatność przelewem, data księgowania przelewu jest dniem, w którym zamówienie zostaje przekazane do realizacji– w przypadku zaksięgowania się przelewu po godzinie 11:00, towar zlecany jest do realizacji następnego dnia roboczego (np. Jeśli przelew zaksięguje się w piątek o godz. 11.00, zamówienie zostaje zlecone do realizacji w poniedziałek).

4. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.

5. W przypadku wydłużenia się czasu realizacji z przyczyn od Sklepu niezależnych, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta, celem ustalenia dalszego postępowania w zaistniałej sytuacji.

 

§. 7. Formy płatności

 

1. Całość płatna przelewem (z góry) na konto

2. Przelewami internetowymi akceptujemy poniższe karty:

a. Visa

b. Visa Electron

c. MasterCard

d. Mastercard Electronic

e. Maestro

3. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane Fakturą VAT lub paragonem.

4. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy   przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

§. 8. Dostawa i Koszty wysyłki

O koszcie transportu Klient informowany jest przy zakupie.

1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy na podany adres wskazany w formularzu. W przypadku dostawy za pośrednictwem InPost Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, miejscem dostawy będzie adres paczkomatu wskazanego przez Klienta w trakcie składania zamówienia.  

2.  W dniu wysyłki towaru na adres e-mail Klienta zostanie wysłana informacja o nadaniu przesyłki.

3.  Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę spedycyjną jest naruszona Klient powinien jest rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy. 

4.  Protokół szkodowy będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

5. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

 

§. 9. Ochrona danych osobowych

 

1. Dokonując rejestracji Klient udziela firmie PIXGRAF STUDIO Janina Kryńska - Jasina zgody na przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji zamówienia danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

2. Dane osobowe pozyskane w trakcie działalności Sklepu wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Sklep traktuje uzyskane dane jako poufne i chroni je przed dostępem osób trzecich.

4. Każdy Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

5. Dostarczając nam adres e-mail, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od PIXGRAF STUDIO Janina Kryńska - Jasina informacji handlowej i innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r (Dz. U. nr 144, poz. 1204)

 

§. 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

    Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o  odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.

 

Chcąc odstąpić od umowy Klient powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sklepu oświadczenie mailem na adres info@mryazz.pl lub listem poleconym na adres PIXGRAF STUDIO Janina Kryńska - Jasina ul. Okrężna 60, 37-700 Przemyśl.

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w wypadku: 

świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), 

dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,  

świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,  

 W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu . Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) , a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

Zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Klienta w konto bankowe .

Klient odsyła towar na własny koszt. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Klient przed odesłaniem towaru powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, celem poinformowania o chęci odstąpienia od umowy sprzedaży.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Klient może złożyć na formularzu, dostępnym na życzenie Klienta.

 

§. 11. Reklamacje

    Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną .

    Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

        Imię i nazwisko,

        numer zamówienia

        opis niezgodności towaru z umową,

        datę zakupu,

        protokół szkody,

Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji .

Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: info@mryazz.pl

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.Wyświetlana paleta kolorystyczna zależna od indywidualnej kalibracji monitora komputerowego/ekranu 

Klienta, powodująca nieznaczne różnice kolorystyczne nie stanowi podstawy reklamacji.

    Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty przesyłki reklamowanego towaru podlegają zwrotowi, w przypadku uznania reklamacji.

 

§. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego

2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Dodatkowo informacje o zmianach będą publikowane na stronach sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. Każdy Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje powyższy regulamin. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zasad jego obowiązywania.

 

6. Regulamin obowiązuje od dnia 04.05.2016 r.